پیوندها

یکصد هکتار به زمين هاي زيرکشت کلزا در تيران و کرون افزوده شد

محسن حاج عابدي روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: به منظور کشت گياهان بر اساس اقليم و مصرف کمتر آب، توسعه سطح زير کشت دانه هاي روغني کلزا و گلرنگ در شهرستان تيران و کرون جزء اولويت هاي بخش کشاورزي است.
وي بيان کرد: 75 هکتار از اراضي کشاورزي اين منطقه پيش از اين به کشت کلزا اختصاص يافته و 40 هکتار آن کشت اين دانه روغني آغاز شده بود.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان تيران و کرون اضافه کرد: يکصد هکتار ديگر نيز در سال زراعي جاري به سطح زير کشت اين گياه افزوده شده است.
وي با بيان اينکه سال گذشته 150 تن کلزا از مزارع اين شهرستان برداشت شد، افزود : با توسعه فضاي زير کشت و تغيير الگوي کاشت، ميزان برداشت کلزا در اين شهرستان به بيش از 400 تن افزايش مي يابد.
حاج عابدي استفاده از مواد محرک رشد، اسيدهاي آمينه و هيوميک اسيد و استفاده نکردن از کودهاي شيميايي در مزارع کلزا اين شهرستان را عامل رشد 30 درصدي عملکرد در هر هکتار دانست.
تيران و کرون داراي 21 هزار هکتار اراضي کشاورزي است.
بيش از 700 تُن کلزا سالانه از حدود 410 هکتار از زمين هاي استان اصفهان برداشت مي شود.
شهرستان تيران وکرون با 71 هزار نفر جمعيت در 45 کيلومتري غرب اصفهان قرار دارد.