پیوندها

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهادکشاورزی گلستان گفت: امسال کشاورزان استان استقبال بیشتری از کشت پنبه داشتند و حدود ۲۳ هزار از اراضی کشاورزی گلستان به زیر کشت این محصول رفته است

علی موسی خانی، اظهار کرد: کشت پنبه در استان گلستان از اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا اواخر خردادماه ادامه داشت.

وی، خاطرنشان کرد: امسال حدود ۲۳ هزار تن پنبه در استان کشت شد که نسبت به سال گذشته که در سطح ۱۷ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی استان پنبه کشت شده بود، رشد داشته است.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهادکشاورزی گلستان، با اشاره به توزیع ۴۹۴ تن بذر پنبه بین کشاورزان، بیان کرد: در حال حاضر عمده مزارع از سطح سبز خوبی برخوردار هستند.

موسی خانی، با تأکید بر اینکه کشاورزان حتماً تنک کردن را در دستور کار خود داشته باشند، تصریح کرد: تراکم مناسب پنبه در هر مترمربع، ۶ تا ۷ بوته است. توجه نکردن به این موضوع، کاهش عملکرد را به همراه خواهد داشت.

وی، گفت: مزارعی که در مرحله زایشی قرار دارند، آبیاری زمین را همراه با استفاده از کودهای ازته از جمله کود اوره و آمونیوم داشته باشند.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهادکشاورزی گلستان با تأکید بر بازدید از مزارع، تصریح کرد: کشاورزان در صورت مشاهده آفات اول فصل در مزارع خود، با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی اقدامات کنترلی را در دستور کار قرار دهند